Cryptocurrency ทำงานอย่างไร ?

Cryptocurrency ทำงานอย่างไร

Cryptocurrency เป็นระบบการเงินแบบไร้ตัวกลาง หรือพูดง่าย ๆ คือไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือจัดการของหน่วยงานใด ๆ แต่จะทำงานอยู่บนระบบที่สามารถควบคุมตัวเองได้ที่เรียกว่า บล็อกเชน (Blockchain)

ระบบ Blockchain ที่กล่าวถึงนี้คือระบบเทคโนโลยีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) ซึ่งเป็นเครือข่ายการเก็บข้อมูลในรูปแบบหนึ่ง ข้อมูลที่มีจะถูกเก็บในแต่ละ Block และจะมีการส่งสัญญาณหากันในเครือข่ายหรือ Chain นั่นเอง เพื่อให้ทุกคนในระบบรับรู้และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

โดย Blockchain เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงมากและแก้ไขข้อมูลได้ยาก ถ้าใครกล้าลองดีอยากจะมาทำลายระบบนี้ต้อง ต้องใช้ความสามารถอย่างมาก เพราะต้อง Hack ข้อมูลของผู้ใช้ในระบบให้ได้ทุกคน ! แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว

ดังนั้นในโลกของ Cryptocurrency จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในเรื่องความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว และการที่ Cryptocurrency ทำงานบนระบบ Blockchain นั้น จะทำให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของเหรียญดิจิทัลทั้งหมดถูกบันทึกไว้ เช่น ข้อมูลผู้ถือครองเหรียญ ผู้สร้างเหรียญ หรือแม้กระทั่งข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องการทำธุรกรรม และทุกคนในระบบจะสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วย ทำให้เกิดโปร่งใสและมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ถูกเอาเอาเปรียบอย่างแน่นอน