ICO คืออะไร

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ICO) คือการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่กิจการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

 • เพื่อการลงทุน – สิทธิจากส่วนแบ่งของรายได้หรือกำไรจากการลงทุนในโครงการ
 • เพื่อการใช้ประโยชน์ – สิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง เช่น ให้สิทธิในการเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือโครงการ หรือนำไปใช้แลกสินค้าในแพลตฟอร์มหรือโครงการ

และกำหนดให้ผู้ที่สนใจลงทุนนำสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin, Ethereum, Tether หรือเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร ฯลฯ แลกกับโทเคนดิจิทัล โดยกำหนดและบังคับการใช้สิทธิด้วย Smart Contract (สัญญาอัจฉริยะ) บนเทคโนโลยีบล็อกเชน

ตัวอย่างการทำ ICO ในต่างประเทศคือ Ethereum ซึ่งเป็นการทำ ICO ครั้งแรก ๆ ที่ประสบความสำเร็จโดยสามารถระดมทุนได้ถึง 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557

ในกรณีของ ICO ตัวแรกของไทยอย่าง SiriHub Token ซึ่งเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถระดมทุนได้ถึง 2,400 ล้านบาท ในปี 2564

การทำ ICO จะคล้ายคลึงกับการทำ IPO (การเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก) แต่แตกต่างกันตรงที่

 • สินทรัพย์ที่ได้รับจากการลงทุน

IPO: หุ้น

ICO: โทเคนดิจิทัล

 • ขายผ่าน

IPO: ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ICO: ICO Portal

 • สิทธิประโยชน์และผลตอบแทน

IPO: สิทธิออกเสียง, รับเงินปันผล

ICO: สิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนด

 • ข้อมูลย้อนหลัง

IPO: งบแสดงฐานะเงินและผลการดำเนินงาน

ICO: แนวคิดหรือแผนธุรกิจ

ข้อดีของ ICO

กิจการที่ระดมทุน

 • เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายกว่า ใช้เวลาน้อยกว่าและกฎระเบียบน้อยกว่า
 • ใช้เวลาระดมทุนน้อยกว่า IPO
 • ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการทำ IPO และกู้เงินจากธนาคาร

ผู้ลงทุน

 • อาจได้รับผลตอบแทนสูงมากในระยะเวลาอันสั้น
 • ขายง่ายเพราะมีตลาดรอง
 • ไม่มีข้อจำกัดการเข้าถึงกิจการที่ระดมทุนผ่านบล็อกเชน

ข้อควรระวังของ ICO

กิจการที่ระดมทุน

 • ต้องเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่า IPO และการกู้เงินกับธนาคารเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงกว่า

ผู้ลงทุน

 • อาจถูกหลอกลวงและสูญเงินทั้งหมด
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิทัลต่อราคาโทเคนดิจิทัล
 • อาจไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากบางประเทศยังไม่มีกฎหมายรองรับ

ก่อนจะทำ ICO

กิจการที่ต้องการทำ ICO จะต้อง

 • บริษัทจำกัด/บริษัทจำกัดมหาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
 • งบการเงินปีล่าสุด (ถ้ามี) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 • กรรมการและผู้บริหารไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม

หลังจากมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กิจการจะต้องยื่นแผนธุรกิจและโครงการให้แก่ ICO Portal เพื่อ

 • ประเมินแผนธุรกิจ
 • ตรวจสอบชุดรหัสซอร์สโค้ดให้ตรงกับข้อมูลที่เปิดเผย
 • ช่วยพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนยื่นสำนักงานก.ล.ต.

หลังจากผ่านด่าน ICO Portal แล้ว กิจการจะต้องยื่นหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดการเสนอขายกับก.ล.ต. ซึ่งทางก.ล.ต.จะพิจารณาอนุมัติภายใน 60 วันนับจากเอกสารครบถ้วน

หลังจากได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แล้ว กิจการสามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใน 6 เดือนผ่าน ICO Portal

ICO Portal คือใคร

ICO Portal คือ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่ง

(1) กลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย คุณสมบัติของผู้ออก ICO และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว

(2) ช่องทางการเสนอขาย ICO* โดยต้องทำความรู้จักตัวตนของผู้ลงทุน (KYC) และพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อย ดูแลไม่ให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ลงทุน

*ในตอนที่เขียนบทความ (6 เมษายน 2565) XSpring Digital เป็น ICO Portal เพียงเจ้าเดียวที่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัล

คุณสมบัติของ ICO Portal

 • บริษัทจำกัด/บริษัทจำกัดมหาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
 • ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท
 • มีโครงสร้างการบริหาร ระบบงาน
 • มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ
 • หากประกอบธุรกิจอื่นจะต้องไม่ขัดแย้งทางประโยชน์กับการเป็น ICO Portal

รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาต >> https://www.sec.or.th/digitalasset#ICOP

ใครลงทุน ICO ได้บ้าง

 1. ผู้ลงทุนสถาบัน
 2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
 • สินทรัพย์สุทธิ 70 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 25 ล้านบาทขึ้นไป
 1. นิติบุคคลร่วมลงทุน & กิจการร่วมเงินทุน
 2. ผู้ลงทุนรายย่อย
 • ไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ

สรุป

ICO คือการที่บริษัทเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ แก่คนทั่วไปเพื่อแลกกับสกุลเงินต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดจากผู้ที่สนใจลงทุน

การลงทุน ICO อาจให้ผลตอบแทนที่สูงมากในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูง เพราะโครงการมีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จ ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ รวมถึงการซื้อขายเปลี่ยนมือที่จำกัด โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

Plagiarism: Unique 100% from Smallseotools

Reference